Oblasť

Skautská oblasť je administratívno–organizačnou jednotkou Slovenského skautingu. Oblasť má právnu subjektivitu. O územnej pôsobnosti oblasti rozhoduje Náčelníctvo SLSK. Teritórium skautskej oblasti nemusí byť totožné so štátnym alebo samosprávnym územným celkom.Na Slovensku pôsobia tieto oblasti:

 • Bratislavská skautská oblasť (BSO)
 • Nitrianska skautská oblasť kniežaťa Pribinu
 • Podtatranská skautská oblasť
 • Žilinská skautská oblasť
 • Stredoslovenská skautská oblasť
 • Trenčianska skautská oblasť
 • Trnavská skautská oblasť
 • Rómska skautská oblasť (RSO)
 • Východoslovenská skautská oblasť (VSO)

Oblasť je združením zborov, vo výnimočnom prípade samostatných oddielov v určenom regióne.Východoslovenskú skautskú oblasť tvoria tieto zbory:

 • 1. oddiel Vranov nad Topľou
 • 1. oddiel Profesionáli Snina
 • 1. oddiel Michalovce
 • 8. oddiel Jozefa Murgaša Kysak
 • 7. zbor Slánski vlci Prešov
 • 49. zbor Geronimo Prešov
 • 65. zbor Brabeňaki Sabinov
 • 33. zbor Ordo Salinae Prešov – Solivar
 • 67. zbor skautov a skautiek Stropkov
 • 68. zbor Biele Vrany Košice
 • 112. zbor Prameň Prešov-Sekčov
 • 120. zbor prof. Pavla Bileca Humenné
 • 126. zbor prof. Hlaváča Hermanovce

História Východoslovenskej oblasti

Východoslovenská oblasť vznikla po niekoľkých neúspešných pokusoch , ktoré sa datujú už do prvej polovice 90-tych rokov až 24.11.2000. Pôvodná koncepcia bola, aby skautské oblasti zodpovedali územno-administratívnemu členeniu republiky. S tým nesúhlasili činovníci Spiša, ktorí mali v pláne založiť skautskú oblasť na základe prirodzeného regiónu (neskôr vznikla Podtatranská oblasť). Východoslovenská oblasť sa tak stala „z núdze cnosť“ a preto zahŕňa zvyšok Košického a Prešovského kraja. Rozlohou je najväčšou oblasťou roztiahnutou od okresu Rožňava až po okres Medzilaborce. Má 14 okresov a mesto Košice (štyri okresy). Členská základňa vo Východoslovenskej oblasti je okolo 900 skautov a skautiek.

Činnosť oblastnej rady zodpovedá ustanoveniam organizačného poriadku SLSK. Vo vedení oblasti sa za jednotlivé volebné obdobia podieľali činovníci zborov Prešova, Košíc, Dlhej Lúky, Stropkova, Strážskeho, Vranova, i Humenného.

Poslanie

Poslaním skautskej oblasti je:

a) v duchu skautských zásad metodicky a organizačne napomáhať v činnosti zborov združených v oblasti a vytvárať vhodné podmienky pre chod oblasti a zborov v regióne;
b) zabezpečovať rozvoj skautingu v regióne, napomáhať pri vzniku nových zborov a oddielov v mestách a obciach;
c) organizovaním vzdelávacích aktivít zabezpečovať zvyšovanie odbornej kvalifikácie vodcov a ostatných oblastných, zborových a oddielových činovníkov;
d) koordinovať vzájomnú spoluprácu medzi zbormi v regióne. Zabezpečovať pre zbory združené v oblasti informačnú a poradenskú službu;
e) plniť úlohy delegované oblastiam náčelníctvom a plniť úlohy uložené uzneseniami oblastného zhromaždenia.

Na čele skautskej oblasti je oblastný vodca ako jej štatutárny zástupca. V rozsahu jeho kompetencií ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti zástupca oblastného vodcu.

Mapa oblasti v SR

mapa skautske oblasti v sr