Domov

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka
a jeho príprave na plnohodnotný život.