Cenník

Za užívanie chaty sa platí VOPRED, CELÁ SUMA podľa nižšie uvedeného cenníka platného od 01.10.2021

SKAUTI (členovia SLSK): 3,5 €/deň/osoba, minimálne však 35 €/deň/chata

DETSKÉ ORGANIZÁCIE, ŠKOLY, CVČ, DD: 4,5 €/deň/osoba, minimálne však 45 € /deň/chata

OSTATNÍ : 5,5 €/deň/osoba, minimálne však 55 €/deň/chata

Pri JEDNODŇOVÝCH PRENÁJMOCH počas víkendu (piatok-sobota alebo sobota-nedeľa) a sviatkov, predstavuje minimálna cena za chatu 1,5 násobok ceny pre danú kategóriu (napr. ak si skautský zbor prenajme chatu len z piatka na sobotu,minimálna cena za chatu bude 1,5 x 35 € = 52,50 €).

Dôležité UPOZORNENIE

Nevyhnutnou výbavou pri využívaní chaty, je okrem prezuviek aj posteľná plachta, deka alebo iný čistý kus látky použiteľný ako plachta. Len spacák alebo karimatka nepostačuje. V opačnom prípade, si oblasť (prenajímateľ)  vyhradzuje právo na príplatok vo výške 1 €/plachta, za servis súvisiaci s praním poťahov na matracoch.

REZERVÁCIA CHATY

Rezervácia chaty je možná až po zaplatení rezervačného poplatku vo výške 50% z minimálnej ceny za chatu/deň. Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti alebo prevodom na oblastný účet, číslo SK90 8330 0000 0025 0065 2071 (FIO Banka).

Identifikácia platby: Ako variabilný symbol prosím uveďte: 5 (aby sme vedeli, že ide o rezerváciu chaty) + počet dni na koľko idete (napr. 2) + dátum od kedy. Príklad: ak sa chystáte na chatu v piatok 19. februára 2010 a budete tam celý víkend do 21. februára (t.j. 2 dni) bude variabilný symbol vyzerať nasledovne: 5219022010.

Zrušenie rezervácie: rezerváciu je možné bez akéhokoľvek penále zrušiť do 11. dňa pred akciou. Pri vyššie uvedenom príklade to je do 8. februára. Nasledujúcim dňom začína plynúť 10 dňové obdobie, počas ktorého ak dôjde k zrušeniu rezervácie strácate 10 % z rezervačného poplatku za každý deň. Príklad: ak zrušíte rezervačku 9 dní pred akciou (10. februára), prídete o 20 % ak to bude dva dni pred akciou (17. februára) prídete o 90 %.

PLATBA ZA PRENÁJOM CHATY

Za užívanie chaty sa platí VOPRED, CELÁ SUMA podľa cenníka stanoveného Východoslovenskou oblasťou, t.j. pri preberaní kľúčov od chaty je užívateľ povinný uhradiť plnú cenu za nájom v hotovosti resp. preukázať zaplatenie poplatku prevodom na účet v banke (FIO banka, č.ú: SK90 8330 0000 0025 0065 2071).

POPLATOK ZA (NE)PORIADOK

Až do skončenia pobytu a následnej kontroly poriadku na chate zostáva vyššie uvedený rezervačný poplatok Východoslovenskej oblasti ako záloha za poriadok na chate. V prípade, že pri následnej kontrole sú zistené nedostatky v uprataní chaty (napr. neumyté dlážky, špinavá pec v kuchyni, zvyšky potravín …) alebo poškodenie, či zničenie zariadenia na chate, vracia sa táto záloha pomerne krátená resp. vôbec.