Skautské časopisy

Skautské časopisy Džungľa, Skaut a Médium hádam netreba predstavovať, každý registrovaný člen SLSK sa automa-ticky stáva predplatiteľom jedného z nich. Povedzme si aspoň základné fakty: Mesačník Médium vznikol v roku 1995 pre roverov, činovníkov a dospelých, vydávala ho Bratislavská skautská rada a chcela ním vytvoriť priestor pre širokú názorovú diskusiu celej skautskej verejnosti. Spočiatku bolo Médium prijaté kriticky (hlavne staršími činovníkmi), mládež ho však rýchlo uvítala a po pár rokoch sa stalo oficiálnym časopisom pre túto vekovú skupinu, vydávaným už Ústredím. Skautské zvesti, informačník náčelníctva, sa stali jeho prílohou na roky 2000 – 2008, potom už boli posielané len elektronicky. Celoslovenský mesačník Skaut vznikol v roku 1999, keď vyšlo „nulté“ číslo. Povedzme si, je to zlá vizitka SLSK, keď časopis pre hlavnú vekovú kategóriu začal vychádzať až 10 rokov po obnovení skautingu (ak teda nerátame košické pokusy v rokoch 1991-92). Časopis sa predplácal, neodoberal ho teda každý a práve toto bol jeden z dôvodov, že sa mu ekonomicky nedarilo a jeho vydávanie sa skončilo ročníkom 2007. Nuž a potom prišlo vedenie SLSK na spásonosnú myšlienku zviazať odoberanie časopisov s členstvom v organizácii. V roku 2009 takto pokusne znova vyšiel Skaut dvoma a prvýkrát aj Džungľa jedným číslom, po dve čísla z týchto časpisov vyšli aj v roku 2010. Od roku 2011 sa k nim pridalo aj Médium a všetky tri časopisy začali vychádzať pravidelne ako štvrťročníky.

Časopisy ako kronika
Čo viem, tak neexistuje oficiálna kronika SLSK. Pri hľadaní písomností, ktoré by ju mohli aspoň čiastočne nahradiť, sa javia naše skautské časopisy ako dosť vhodný kandidát. Už len ich vychádzanie a nevychádzanie poukazuje na niečo dôležité z našej histórie – kedy sa nám darilo, kedy boli problémy a kedy boli v SLSK „revolučné“ nálady. Časopisy, hlavne Médium, dobre opisujú svoju dobu, čím sme ako ogranizácia žili – a tým nemyslím len podujatia, ale aj nové myšlienky a názorové prúdy, ktoré našu organizáciu menili. Skaut a Džungľa vedeli pomôcť s prípravou programu pre naše decká, a keďže na Slovensku chýbajú knihy o skautoch, boli pre decká často jediným zdrojom informácií o tom, čo vlastne skauting je, čo skauti robia, ako je to so skautmi vo svete a hoci aj len v susednom meste.

Archivujeme ich
Z vyššie uvedených dôvodov sa už dávno náš zbor rozhodol časopisy archivovať. Dávali sme zväzovať celé ročníky Média a Skauta. Odkedy začali vychádzať štvrťročne, zväzujeme spolu Džungľu, Skauta aj Médium do úhľadných kníh. Keďže máme 3 klubovne (pre každý z našich nosných oddielov jednu), snažíme sa mať tieto zväzky trojmo. Cenovo to nie je nič zdrvujúce – jeden zväzok nás stojí 11 €.
Okrem celoslovenských dávame zviazať aj naše oddielové časopisy. Delfinárium, občasník 3. oddielu skautov, vychádza síce od roku 1993, ale Vydriduch, časopis 9. oddielu skautiek, má zase omnoho viac čísel, keďže je mesačník.
Pekne zviazané časopisy sú atraktívne knihy. Moja dcéra Amálka, tiež skautka, po nich siaha často a číta si z nich. A to je pre mňa potvrdením, že to má zmysel.

Na záver
Archivovanie je tak trochu zberateľstvo. Aj my máme problém s tým, že niektoré čísla nám chýbajú a mnoho máme navyše. Ak sa teda rozhodnete dať nejaké čísla dokopy, radi sa s naším bohatým prebytkom podelíme. Kontaktujte nás emailom na 68zbor@scouting.sk.

Ján Vinter – Johny
vodca 68. zboru Biele vrany Košice