2% z dane – dôležité upozornenie – zmena organizácie

Milí priatelia,

dňa 1. januára 2019 vstúpil do platnosti nový zákon č. 346/2018 z.z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií. Hlavnou zmenou bola povinnosť nahlásiť aktuálneho štatutára a zverejnenie jeho mena v registri. Registráciou je podmienené aj čerpanie verejných zdrojov, ktorými sú štátna dotácia, granty z VÚC, granty zo samospráv a samozrejme aj 2% z dane.

Východoslovenská skautská oblasť je podriadenou jednotkou Slovenského skautingu, o.z., a tu nastal mierny problém. Ministerstvo nás ako podriadenú jednotku zapísalo do registra až 17.01.2020, čím nám de facto znemožnilo stať sa oprávneným príjmateľom 2% z dane (registrácia poberateľov na rok 2020 je možná do 15.12.2019).
Jednoducho na nás „zabudli“.

Pomoc nám poskytlo spriaznené občianske združenie Iskra života, o.z., ktoré štandardne nevyužíva možnosť poberať 2% z dane. Na rok 2020 sa na tento účel zaregistrovali. Darovaním 2% z dane Iskre živora, o.z. podporíte Východoslovenskú skautskú oblasť, našich členov a činnosť.

Viac o spôsobe poukázania 2% z dane sa dočítate v samostatnom článku.

Jedným dychom dodávame: účet na poukazovanie individuálnych príspevkov a darov ostáva nezmenený, zverejnený aj v kontaktoch, a to: SK02 1100 0000 0029 2990 4868

Ďakujeme vám za vašu ochotu a pomoc skautom a dobrovoľníkom.